Ana sayfa Sürmanşet OHAL Komisyonu kuruldu: Meslekten ve öğrencilikten ihraç, kapatma…

OHAL Komisyonu kuruldu: Meslekten ve öğrencilikten ihraç, kapatma…

PAYLAŞ

682, 683, 684 ve 685 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameler (KHK) Resmi Gazetede yayımlandı. Tayyip Erdoğan başkanlığında 2 Ocak’ta toplanan Bakanlar Kurulu’nda alınan kararlar doğrultusunda hazırlanan 4 KHK, Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi.

OHAL KOMİSYONU

685 Sayılı KHK ile Milli Güvenlik Kurulunca devletin “milli güvenliğine” karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti, aidiyeti, iltisakı veya bunlarla irtibatı olduğu gerekçesiyle başka bir idari işlem tesis edilmeksizin doğrudan kanun hükmünde kararname hükümleri ile tesis edilen işlemlere ilişkin başvuruları değerlendirmek ve karara bağlamak üzere “Olağanüstü Hal İşlemleri İnceleme Komisyonu” kuruldu.

KOMİSYONA SINIRSIZ YETKİLER VERİLDİ

Komisyona verilen yetkiler kapsamında doğrudan kanun hükmünde kararnameler ile tesis edilen işlemler hakkında, kamu görevinden, meslekten veya görev yapılan teşkilattan çıkarma ya da ilişiğin kesilmesi, öğrencilikle ilişiğin kesilmesi, dernekler, vakıflar, sendika, federasyon ve konfederasyonlar, özel sağlık kuruluşları, özel öğretim kurumları, vakıf yükseköğretim kurumları, özel radyo ve televizyon kuruluşları, gazete ve dergiler, haber ajansları, yayınevleri ve dağıtım kanallarının kapatılması, emekli personelin rütbelerinin alınması gibi görev alanları yer aldı.

Komisyon, görevi kapsamında ihtiyaç duyduğu her türlü bilgi ve belgeyi, devlet sırlarına ilişkin ilgili mevzuat hükümleri saklı kalmak kaydıyla, kamu kurum ve kuruluşları ile yargı mercilerinden talep edebilecek.

Komisyon, yedi üyeden oluşacak. Üyelerin üçü kamu görevlileri arasından Başbakan tarafından, bir üye Adalet Bakanlığının merkez teşkilatı ile bağlı ve ilgili kuruluşlarında çalışan hâkim ve savcılar arasından Adalet Bakanınca, bir üye mülki idare amirleri sınıfına mensup personel arasından İçişleri Bakanınca, birer üye Yargıtayda ve Danıştayda görev yapan tetkik hâkimleri arasından Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu tarafından belirlenecek.